1. Alleyways
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
3.5638 Paul Van Den Bosch Open 14.03 50p 10|0|0|0|0 1149119
3.0090 Matthew Wyborn Open 9.97 30p 10|0|0|0|2 1149783
3.4892 Norman Humphries Open 14.33 50p 10|0|0|0|0 1150079
3.2056 Tim Wyborn Open 14.35 46p 8|2|0|0|0 1149785
4.0529 Aryan Alipour Standard 11.35 46p 8|2|0|0|0 1149786
2.8204 Stephen Birtwhistle Standard 16.31 46p 8|2|0|0|0 1149494
3.7879 Alasdair Mustard Standard 13.20 50p 10|0|0|0|0 1149787
2.5378 Guy De Backer Standard 16.55 42p 7|2|1|0|0 1149495
3.3761 John Thompson Open 14.81 50p 10|0|0|0|0 1149788
1.8553 Paul Courtney Open 21.56 40p 10|0|0|0|1 1149114
3.9277 Alex Florance Standard 12.73 50p 10|0|0|0|0 1150080
4.2699 Matthew Reed Production 11.71 50p 10|0|0|0|0 1150357
3.3794 Jay Palmones Open 13.02 44p 7|3|0|0|0 1149115
3.2258 Alex Cox Standard 11.78 38p 9|1|0|0|1 1149790
3.1609 Pete Thornton Standard 13.92 44p 7|3|0|0|0 1150358
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149116
1.5943 Milan Koria Production 18.19 29p 6|3|0|1|0 1149498
3.5714 Steve Taylor Open 12.32 44p 7|3|0|0|0 1150359
3.5955 Jon Cull Open 13.35 48p 9|1|0|0|0 1150360
3.5176 Kenny Lam Open 11.94 42p 7|2|1|0|0 1149500
1.5819 Robert Forbes Standard 26.55 42p 6|4|0|0|0 1150082
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150362
2.8554 Barrie Stewart Standard 16.11 46p 8|2|0|0|0 1150363
3.3850 Darryl Smith Standard 14.18 48p 9|1|0|0|0 1149791
3.4797 Danny Yau Open 12.07 42p 6|4|0|0|0 1149501
2.6781 Trevor Sinclair Open 18.67 50p 10|0|0|0|0 1150364
3.3213 Ka-Kit Li Standard 13.85 46p 8|2|0|0|0 1149503
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149792
3.3022 Marianne Gundayao Open 13.93 46p 8|2|0|0|0 1149506
3.0598 Dawn Harding Standard 14.38 44p 8|1|1|0|0 1150084
3.0303 Mark Van Den Bosch Open 15.18 46p 8|2|0|0|0 1150366
1.7946 Susan Howard Standard 16.16 29p 6|3|0|1|0 1150085
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150367
3.6226 Jonathan Lake Standard 13.25 48p 9|1|0|0|0 1149120
1.8713 Adam Lake Standard 25.65 48p 9|1|0|0|0 1149121
3.4646 Philbert So Standard 12.70 44p 7|3|0|0|0 1149793
2.2460 Rommel Almanza Open 18.70 42p 6|4|0|0|0 1150086
3.5714 Kiko Almanza Standard 13.44 48p 9|1|0|0|0 1150087
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149176
2.4730 Ronnie Graham Standard 19.41 48p 9|1|0|0|0 1149508
3.2303 Relly Agduyeng Open 14.24 46p 8|2|0|0|0 1149794
2.2298 Dave Rossiter Standard 20.63 46p 8|2|0|0|0 1149510
4.0302 Mario Chan Open 11.91 48p 9|1|0|0|0 1149122
2.4540 Dawn Williams Open 17.93 44p 7|3|0|0|0 1150091
3.4074 Luke Williams Open 13.50 46p 8|2|0|0|0 1150093
2.5502 James Smith Standard 12.94 33p 8|1|0|1|0 1149796
2.8436 Jon Oster-Ritter Classic 16.88 48p 9|1|0|0|0 1149797
2.1779 Laurent Christophe Cheron Production 22.04 48p 9|1|0|0|0 1149512
3.6232 Michael Gutierrez Standard 13.80 50p 10|0|0|0|0 1149513
2.5575 Misty Manley Standard 15.64 40p 6|3|1|0|0 1149124
3.3661 Anthony Siu Open 14.26 48p 9|1|0|0|0 1149123
1.1655 Matt Liddy Standard 12.87 15p 9|0|0|1|2 1150095
2.9639 Eluned Pritchard Standard 15.52 46p 8|2|0|0|0 1150369
2.2262 Joseph Reynolds Open 22.46 50p 10|0|0|0|0 1150370
4.0617 Justin Cooper Open 12.31 50p 10|0|0|0|0 1149177
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149118
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149117
2.7203 Richelle Cheron Open 16.91 46p 8|2|0|0|0 1149516
3.2809 Constantine Christophi Standard 14.63 48p 9|1|0|0|0 1150097
2.6122 Peter Marsden Standard 17.61 46p 8|2|0|0|0 1150099
2. Four Corners
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
4.3566 Paul Van Den Bosch Open 24.79 108p 21|1|0|0|0 1149125
4.9602 Matthew Wyborn Open 21.37 106p 20|2|0|0|0 1149850
4.4903 Norman Humphries Open 22.27 100p 17|5|0|0|0 1150213
4.8415 Tim Wyborn Open 22.72 110p 22|0|0|0|0 1149834
5.7829 Aryan Alipour Standard 18.33 106p 20|2|0|0|0 1149835
3.4851 Stephen Birtwhistle Standard 25.25 88p 16|6|0|0|1 1149610
5.7539 Alasdair Mustard Standard 18.77 108p 21|1|0|0|0 1149836
2.8032 Guy De Backer Standard 32.82 92p 18|4|0|0|1 1149586
4.9838 John Thompson Open 21.67 108p 21|1|0|0|0 1149838
4.3636 Paul Courtney Open 24.75 108p 21|1|0|0|0 1149126
4.3697 Alex Florance Standard 23.80 104p 19|3|0|0|0 1150193
5.3858 Matthew Reed Production 19.31 104p 19|3|0|0|0 1150468
4.8780 Jay Palmones Open 19.68 96p 16|5|1|0|0 1149128
5.7210 Alex Cox Standard 17.13 98p 16|6|0|0|0 1149839
3.8799 Pete Thornton Standard 27.32 106p 20|2|0|0|0 1150453
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149133
2.7770 Milan Koria Production 35.29 98p 17|4|1|0|0 1149587
4.0274 Steve Taylor Open 26.32 106p 20|2|0|0|0 1150455
4.7766 Jon Cull Open 22.61 108p 21|1|0|0|0 1150457
4.2427 Kenny Lam Open 23.57 100p 17|5|0|0|0 1149591
2.9713 Robert Forbes Standard 30.29 90p 13|8|1|0|0 1150196
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150458
2.3178 Barrie Stewart Standard 35.81 83p 15|6|0|1|0 1150459
3.5317 Darryl Smith Standard 26.05 92p 18|4|0|0|1 1149841
5.4593 Danny Yau Open 19.05 104p 19|3|0|0|0 1149593
3.1579 Trevor Sinclair Open 34.20 108p 21|1|0|0|0 1150460
4.7244 Ka-Kit Li Standard 21.59 102p 18|4|0|0|0 1149594
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149842
3.3508 Marianne Gundayao Open 28.65 96p 15|7|0|0|0 1149595
3.5598 Dawn Harding Standard 27.53 98p 17|4|1|0|0 1150199
3.8102 Mark Van Den Bosch Open 26.77 102p 18|4|0|0|0 1150461
3.5005 Susan Howard Standard 29.71 104p 19|3|0|0|0 1150201
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150462
4.0428 Jonathan Lake Standard 25.23 102p 19|2|1|0|0 1149127
2.4484 Adam Lake Standard 39.21 96p 16|5|1|0|0 1149129
4.1616 Philbert So Standard 24.51 102p 19|2|1|0|0 1149843
2.4854 Rommel Almanza Open 27.36 68p 19|1|0|2|1 1150202
3.3389 Kiko Almanza Standard 29.95 100p 17|5|0|0|0 1150204
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149132
3.2369 Ronnie Graham Standard 32.13 104p 19|3|0|0|0 1149596
4.6389 Relly Agduyeng Open 22.85 106p 20|2|0|0|0 1149845
0.0000 Dave Rossiter Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149600
4.8504 Mario Chan Open 19.38 94p 19|3|0|0|1 1149130
3.6081 Dawn Williams Open 28.27 102p 19|2|1|0|0 1150206
4.8733 Luke Williams Open 20.52 100p 17|5|0|0|0 1150209
3.9574 James Smith Standard 26.28 104p 19|3|0|0|0 1149846
2.9923 Jon Oster-Ritter Classic 31.08 93p 20|1|0|1|0 1149847
3.4618 Laurent Christophe Cheron Production 30.62 106p 20|2|0|0|0 1149602
3.6048 Michael Gutierrez Standard 29.96 108p 21|1|0|0|0 1149605
3.5761 Misty Manley Standard 30.76 110p 22|0|0|0|0 1149131
4.0530 Anthony Siu Open 25.66 104p 20|1|1|0|0 1150463
5.0050 Matt Liddy Standard 19.98 100p 17|5|0|0|0 1150210
3.5306 Eluned Pritchard Standard 28.89 102p 18|4|0|0|0 1150465
2.5899 Joseph Reynolds Open 41.70 108p 21|1|0|0|0 1150467
5.3589 Justin Cooper Open 19.78 106p 20|2|0|0|0 1149178
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149135
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149134
2.3502 Richelle Cheron Open 43.40 102p 18|4|0|0|0 1149608
0.0000 Constantine Christophi Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150211
0.0000 Peter Marsden Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150212
3. Going Dutch
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
4.5610 Paul Van Den Bosch Open 35.08 160p 32|0|0|0|0 1149220
6.7367 Matthew Wyborn Open 22.86 154p 29|3|0|0|0 1150055
4.6154 Norman Humphries Open 32.50 150p 27|5|0|0|0 1150316
2.3529 Tim Wyborn Open 34.00 80p 28|0|0|4|0 1150058
5.0448 Aryan Alipour Standard 30.13 152p 28|4|0|0|0 1150037
3.6960 Stephen Birtwhistle Standard 38.42 142p 23|9|0|0|0 1149735
5.6611 Alasdair Mustard Standard 26.85 152p 29|2|1|0|0 1150040
3.2583 Guy De Backer Standard 42.66 139p 28|3|0|1|0 1149736
4.7002 John Thompson Open 33.19 156p 30|2|0|0|0 1150042
4.3045 Paul Courtney Open 37.17 160p 32|0|0|0|0 1149180
4.4521 Alex Florance Standard 35.04 156p 30|2|0|0|0 1150318
5.2065 Matthew Reed Production 28.81 150p 27|5|0|0|0 1150538
4.2955 Jay Palmones Open 34.92 150p 27|5|0|0|0 1149138
4.8906 Alex Cox Standard 31.08 152p 28|4|0|0|0 1150045
3.1129 Pete Thornton Standard 36.30 113p 25|6|0|1|2 1150540
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149136
2.4474 Milan Koria Production 58.02 142p 24|7|1|0|0 1149718
4.7974 Steve Taylor Open 30.85 148p 26|6|0|0|0 1150525
4.8720 Jon Cull Open 32.02 156p 30|2|0|0|0 1150526
4.1997 Kenny Lam Open 30.24 127p 23|7|1|1|0 1149721
3.0010 Robert Forbes Standard 48.65 146p 25|7|0|0|0 1150297
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150527
3.1237 Barrie Stewart Standard 49.94 156p 30|2|0|0|0 1150528
3.5634 Darryl Smith Standard 44.34 158p 31|1|0|0|0 1150046
4.7862 Danny Yau Open 31.34 150p 27|5|0|0|0 1149722
2.9303 Trevor Sinclair Open 51.19 150p 27|5|0|0|0 1150530
4.3655 Ka-Kit Li Standard 34.36 150p 27|5|0|0|0 1149724
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150047
3.7994 Marianne Gundayao Open 39.48 150p 27|5|0|0|0 1149726
3.1010 Dawn Harding Standard 37.73 117p 23|7|1|1|1 1150299
3.9646 Mark Van Den Bosch Open 37.33 148p 26|6|0|0|0 1150532
3.2752 Susan Howard Standard 42.44 139p 28|3|0|1|0 1150300
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150533
4.4444 Jonathan Lake Standard 35.10 156p 30|2|0|0|0 1149221
1.4395 Adam Lake Standard 54.88 79p 22|6|1|3|2 1149222
3.3183 Philbert So Standard 42.19 140p 22|10|0|0|0 1150049
3.8650 Rommel Almanza Open 40.88 158p 31|1|0|0|0 1150302
3.5065 Kiko Almanza Standard 39.07 137p 27|4|0|1|0 1150306
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149217
2.1093 Ronnie Graham Standard 62.58 132p 28|4|0|0|2 1149727
4.4584 Relly Agduyeng Open 34.99 156p 30|2|0|0|0 1150051
3.0597 Dave Rossiter Standard 48.37 148p 26|6|0|0|0 1149729
4.9682 Mario Chan Open 26.77 133p 30|1|0|1|1 1149218
3.7510 Dawn Williams Open 38.39 144p 25|6|1|0|0 1150308
3.9554 Luke Williams Open 29.58 117p 24|5|2|1|1 1150309
3.7146 James Smith Standard 40.92 152p 29|2|1|0|0 1150053
2.4918 Jon Oster-Ritter Classic 54.98 137p 27|4|0|1|0 1150054
3.5074 Laurent Christophe Cheron Production 39.06 137p 27|4|0|1|0 1149730
3.7726 Michael Gutierrez Standard 40.29 152p 28|4|0|0|0 1149732
1.6877 Misty Manley Standard 46.81 79p 24|3|0|5|0 1149219
3.8203 Anthony Siu Open 38.74 148p 26|6|0|0|0 1150534
4.5833 Matt Liddy Standard 33.60 154p 29|3|0|0|0 1150310
3.9354 Eluned Pritchard Standard 39.64 156p 30|2|0|0|0 1150535
0.0000 Joseph Reynolds Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150537
5.5771 Justin Cooper Open 28.33 158p 31|1|0|0|0 1149179
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149139
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149137
3.2558 Richelle Cheron Open 47.30 154p 29|3|0|0|0 1149733
3.4812 Constantine Christophi Standard 38.78 135p 26|5|0|1|0 1150313
2.1607 Peter Marsden Standard 72.20 156p 30|2|0|0|0 1150314
4. El Presidente
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
6.5306 Paul Van Den Bosch Open 7.35 48p 7|4|1|0|0 1149234
5.9406 Matthew Wyborn Open 10.10 60p 12|0|0|0|0 1149470
8.0000 Norman Humphries Open 6.25 50p 8|3|1|0|0 1150407
8.2857 Tim Wyborn Open 7.00 58p 11|1|0|0|0 1149471
9.3023 Aryan Alipour Standard 6.45 60p 12|0|0|0|0 1149472
4.8835 Stephen Birtwhistle Standard 9.01 44p 4|8|0|0|0 1149809
9.4891 Alasdair Mustard Standard 5.48 52p 9|2|1|0|0 1149450
5.3398 Guy De Backer Standard 8.24 44p 5|6|1|0|0 1149811
8.7774 John Thompson Open 6.38 56p 10|2|0|0|0 1149451
6.5574 Paul Courtney Open 8.54 56p 10|2|0|0|0 1149229
8.1967 Alex Florance Standard 6.10 50p 8|3|1|0|0 1150409
6.5116 Matthew Reed Production 6.45 42p 3|9|0|0|0 1150167
9.8619 Jay Palmones Open 5.07 50p 8|3|1|0|0 1149230
12.9630 Alex Cox Standard 4.32 56p 10|2|0|0|0 1149458
8.7102 Pete Thornton Standard 5.97 52p 9|2|1|0|0 1150168
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149231
3.5521 Milan Koria Production 12.95 46p 6|5|1|0|0 1149812
9.8299 Steve Taylor Open 5.29 52p 8|4|0|0|0 1150169
7.9137 Jon Cull Open 5.56 44p 6|4|2|0|0 1150145
5.9783 Kenny Lam Open 7.36 44p 6|4|2|0|0 1149799
7.1749 Robert Forbes Standard 6.69 48p 6|6|0|0|0 1150410
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150146
6.0255 Barrie Stewart Standard 8.63 52p 8|4|0|0|0 1150148
5.9238 Darryl Smith Standard 7.09 42p 4|7|1|0|0 1149461
6.8279 Danny Yau Open 7.03 48p 6|6|0|0|0 1149800
5.2805 Trevor Sinclair Open 9.09 48p 7|4|1|0|0 1150150
3.9002 Ka-Kit Li Standard 6.41 25p 3|6|2|1|0 1149801
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149462
6.7183 Marianne Gundayao Open 7.74 52p 8|4|0|0|0 1149802
5.5944 Dawn Harding Standard 8.58 48p 6|6|0|0|0 1150393
5.1144 Mark Van Den Bosch Open 7.43 38p 3|7|2|0|0 1150151
6.6852 Susan Howard Standard 7.18 48p 6|6|0|0|0 1150396
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150157
8.4746 Jonathan Lake Standard 5.90 50p 8|3|1|0|0 1149235
2.5167 Adam Lake Standard 13.51 34p 3|5|4|0|0 1149236
7.4074 Philbert So Standard 6.48 48p 6|6|0|0|0 1149463
6.4209 Rommel Almanza Open 8.41 54p 9|3|0|0|0 1150397
5.9299 Kiko Almanza Standard 7.42 44p 5|6|1|0|0 1150399
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149237
2.9278 Ronnie Graham Standard 19.81 58p 11|1|0|0|0 1149803
5.9471 Relly Agduyeng Open 9.08 54p 9|3|0|0|0 1149464
4.1973 Dave Rossiter Standard 9.53 40p 3|8|1|0|0 1149805
7.7064 Mario Chan Open 5.45 42p 4|7|1|0|0 1149232
4.6557 Dawn Williams Open 10.31 48p 7|4|1|0|0 1150401
7.2931 Luke Williams Open 7.13 52p 8|4|0|0|0 1150403
6.5527 James Smith Standard 7.02 46p 7|3|2|0|0 1149466
6.1202 Jon Oster-Ritter Classic 9.15 56p 10|2|0|0|0 1149468
5.6883 Laurent Christophe Cheron Production 8.79 50p 7|5|0|0|0 1149806
6.8120 Michael Gutierrez Standard 7.34 50p 7|5|0|0|0 1149807
6.3241 Misty Manley Standard 7.59 48p 6|6|0|0|0 1149233
4.6637 Anthony Siu Open 11.15 52p 9|2|1|0|0 1150160
8.1395 Matt Liddy Standard 6.88 56p 10|2|0|0|0 1150404
6.8627 Eluned Pritchard Standard 8.16 56p 10|2|0|0|0 1150161
0.0000 Joseph Reynolds Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150166
8.4672 Justin Cooper Open 6.85 58p 11|1|0|0|0 1149226
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149227
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149228
4.9356 Richelle Cheron Open 9.32 46p 7|3|2|0|0 1149808
7.2323 Constantine Christophi Standard 7.19 52p 8|4|0|0|0 1150405
1.8341 Peter Marsden Standard 22.90 42p 5|5|2|0|0 1150406
5. Aces and Eights
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
9.0253 Paul Van Den Bosch Open 5.54 50p 10|0|0|0|0 1149246
9.6842 Matthew Wyborn Open 4.75 46p 8|2|0|0|0 1149577
8.5028 Norman Humphries Open 5.41 46p 8|2|0|0|0 1150482
9.2251 Tim Wyborn Open 5.42 50p 10|0|0|0|0 1149578
0.8807 Aryan Alipour Standard 56.77 50p 10|0|0|0|0 1149579
5.9406 Stephen Birtwhistle Standard 7.07 42p 7|2|1|0|0 1149945
9.3284 Alasdair Mustard Standard 5.36 50p 10|0|0|0|0 1149580
6.4851 Guy De Backer Standard 7.71 50p 10|0|0|0|0 1149947
8.6643 John Thompson Open 5.54 48p 9|1|0|0|0 1149566
4.0420 Paul Courtney Open 12.37 50p 10|0|0|0|0 1149241
8.1494 Alex Florance Standard 5.89 48p 9|1|0|0|0 1150483
8.8028 Matthew Reed Production 5.68 50p 10|0|0|0|0 1150136
9.3617 Jay Palmones Open 4.70 44p 8|1|1|0|0 1149242
10.6024 Alex Cox Standard 4.15 44p 7|3|0|0|0 1149568
8.6799 Pete Thornton Standard 5.53 48p 9|1|0|0|0 1150139
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149243
5.4348 Milan Koria Production 9.20 50p 10|0|0|0|0 1149949
8.3624 Steve Taylor Open 5.74 48p 9|1|0|0|0 1150140
7.6923 Jon Cull Open 5.98 46p 8|2|0|0|0 1150142
8.0420 Kenny Lam Open 5.72 46p 8|2|0|0|0 1149952
8.0515 Robert Forbes Standard 6.21 50p 10|0|0|0|0 1150484
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150123
6.1652 Barrie Stewart Standard 8.11 50p 10|0|0|0|0 1150125
7.8995 Darryl Smith Standard 5.57 44p 7|3|0|0|0 1149569
8.7413 Danny Yau Open 5.72 50p 10|0|0|0|0 1149920
5.4360 Trevor Sinclair Open 8.83 48p 9|1|0|0|0 1150126
6.2992 Ka-Kit Li Standard 7.62 48p 9|1|0|0|0 1149924
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149570
7.3620 Marianne Gundayao Open 6.52 48p 9|1|0|0|0 1149926
0.0000 Dawn Harding Standard 5.29 0p 4|1|0|5|0 1150486
7.0552 Mark Van Den Bosch Open 6.52 46p 8|2|0|0|0 1150129
5.1282 Susan Howard Standard 9.36 48p 9|1|0|0|0 1150470
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150130
9.3933 Jonathan Lake Standard 5.11 48p 9|1|0|0|0 1149247
1.3879 Adam Lake Standard 13.69 19p 3|4|2|1|0 1149248
7.7544 Philbert So Standard 6.19 48p 9|1|0|0|0 1149572
5.6628 Rommel Almanza Open 7.77 44p 7|3|0|0|0 1150471
7.2289 Kiko Almanza Standard 6.64 48p 9|1|0|0|0 1150473
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149249
3.4795 Ronnie Graham Standard 14.37 50p 10|0|0|0|0 1149929
6.4715 Relly Agduyeng Open 6.49 42p 6|4|0|0|0 1149573
5.3996 Dave Rossiter Standard 9.26 50p 10|0|0|0|0 1149931
8.0146 Mario Chan Open 5.49 44p 7|3|0|0|0 1149244
6.5064 Dawn Williams Open 7.07 46p 8|2|0|0|0 1150474
8.0268 Luke Williams Open 5.98 48p 9|1|0|0|0 1150476
6.4122 James Smith Standard 6.55 42p 6|4|0|0|0 1149575
5.9783 Jon Oster-Ritter Classic 7.36 44p 7|3|0|0|0 1149576
6.1580 Laurent Christophe Cheron Production 7.47 46p 8|2|0|0|0 1149934
5.5489 Michael Gutierrez Standard 8.29 46p 8|2|0|0|0 1149937
6.6578 Misty Manley Standard 7.51 50p 10|0|0|0|0 1149245
5.3801 Anthony Siu Open 8.55 46p 8|2|0|0|0 1150131
9.1075 Matt Liddy Standard 5.49 50p 10|0|0|0|0 1150477
6.4516 Eluned Pritchard Standard 6.51 42p 6|4|0|0|0 1150134
4.5045 Joseph Reynolds Open 11.10 50p 10|0|0|0|0 1150135
9.7466 Justin Cooper Open 5.13 50p 10|0|0|0|0 1149238
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149239
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149240
0.1761 Richelle Cheron Open 17.04 3p 6|1|0|3|0 1149941
7.8125 Constantine Christophi Standard 6.40 50p 10|0|0|0|0 1150479
4.2819 Peter Marsden Standard 11.21 48p 9|1|0|0|0 1150480
6. Mind your head
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
6.0044 Paul Van Den Bosch Open 18.32 110p 19|5|0|0|0 1149255
7.6259 Matthew Wyborn Open 13.90 106p 17|7|0|0|0 1149662
3.9301 Norman Humphries Open 20.61 81p 16|7|0|1|1 1150571
4.7577 Tim Wyborn Open 22.70 108p 19|4|1|0|0 1149664
4.7661 Aryan Alipour Standard 22.66 108p 19|4|1|0|0 1149667
2.4955 Stephen Birtwhistle Standard 27.65 69p 15|8|0|1|2 1150023
6.6951 Alasdair Mustard Standard 16.43 110p 19|5|0|0|0 1149669
4.0557 Guy De Backer Standard 25.15 102p 15|9|0|0|0 1150024
5.8661 John Thompson Open 18.07 106p 22|2|0|0|1 1149671
4.5802 Paul Courtney Open 24.89 114p 21|3|0|0|0 1149253
5.7421 Alex Florance Standard 20.55 118p 23|1|0|0|0 1150574
5.9020 Matthew Reed Production 17.96 106p 18|5|1|0|0 1150226
6.3980 Jay Palmones Open 15.63 100p 19|5|0|0|1 1149254
6.7905 Alex Cox Standard 15.61 106p 17|7|0|0|0 1149644
3.9650 Pete Thornton Standard 21.69 86p 13|10|1|0|0 1150228
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149261
2.8777 Milan Koria Production 33.36 96p 17|7|0|0|1 1150028
6.2170 Steve Taylor Open 17.05 106p 17|7|0|0|0 1150229
4.6310 Jon Cull Open 20.73 96p 17|7|0|0|1 1150230
5.6643 Kenny Lam Open 19.42 110p 19|5|0|0|0 1150030
3.4508 Robert Forbes Standard 27.82 96p 13|10|1|0|0 1150575
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150231
3.3277 Barrie Stewart Standard 29.45 98p 14|9|1|0|0 1150216
3.8931 Darryl Smith Standard 21.32 83p 17|6|0|1|1 1149647
6.4204 Danny Yau Open 16.51 106p 17|7|0|0|0 1150033
3.3982 Trevor Sinclair Open 32.37 110p 20|3|1|0|0 1150217
5.8537 Ka-Kit Li Standard 18.45 108p 18|6|0|0|0 1150006
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149650
4.5313 Marianne Gundayao Open 22.51 102p 15|9|0|0|0 1150008
4.2974 Dawn Harding Standard 23.27 100p 15|8|1|0|0 1150578
4.1305 Mark Van Den Bosch Open 24.21 100p 14|10|0|0|0 1150219
2.7243 Susan Howard Standard 27.53 75p 14|8|1|1|1 1150580
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150220
4.5383 Jonathan Lake Standard 19.17 87p 15|7|1|1|0 1149256
2.7726 Adam Lake Standard 32.10 89p 15|8|0|1|0 1149257
4.3027 Philbert So Standard 20.22 87p 14|9|0|1|0 1149651
2.9992 Rommel Almanza Open 24.34 73p 17|6|0|1|2 1150546
4.0921 Kiko Almanza Standard 23.46 96p 13|10|1|0|0 1150551
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149258
3.3887 Ronnie Graham Standard 31.28 106p 18|5|1|0|0 1150010
5.0863 Relly Agduyeng Open 22.02 112p 20|4|0|0|0 1149652
2.7881 Dave Rossiter Standard 32.28 90p 17|4|3|0|1 1150013
5.0736 Mario Chan Open 19.71 100p 19|5|0|0|0 1149259
3.0099 Dawn Williams Open 25.25 76p 7|12|5|0|0 1150554
5.9129 Luke Williams Open 19.28 114p 22|1|1|0|0 1150556
3.3508 James Smith Standard 24.77 83p 17|6|0|1|0 1149656
3.6385 Jon Oster-Ritter Classic 25.01 91p 16|7|0|1|0 1149660
3.9771 Laurent Christophe Cheron Production 26.15 104p 16|8|0|0|0 1150015
4.6992 Michael Gutierrez Standard 21.28 100p 16|6|2|0|0 1150017
4.2732 Misty Manley Standard 26.21 112p 20|4|0|0|0 1149260
4.8757 Anthony Siu Open 20.92 102p 16|7|1|0|0 1150222
6.2257 Matt Liddy Standard 17.99 112p 20|4|0|0|0 1150558
5.1481 Eluned Pritchard Standard 20.59 106p 17|7|0|0|0 1150223
0.0000 Joseph Reynolds Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150225
5.5324 Justin Cooper Open 16.81 93p 17|6|0|1|0 1149250
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149251
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149252
3.6042 Richelle Cheron Open 29.41 106p 17|7|0|0|0 1150019
4.3772 Constantine Christophi Standard 25.13 110p 24|0|0|0|1 1150564
2.2967 Peter Marsden Standard 41.80 96p 17|7|0|0|0 1150568
7. Two is too slow
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
9.6685 Paul Van Den Bosch Open 3.62 35p 7|0|0|0|0 1149146
10.3774 Matthew Wyborn Open 3.18 33p 6|1|0|0|0 1150069
7.9007 Norman Humphries Open 4.43 35p 7|0|0|0|0 1149747
8.6614 Tim Wyborn Open 3.81 33p 6|1|0|0|0 1150070
6.9915 Aryan Alipour Standard 4.72 33p 6|1|0|0|0 1150071
5.0382 Stephen Birtwhistle Standard 6.55 33p 6|1|0|0|0 1150381
8.9595 Alasdair Mustard Standard 3.46 31p 5|2|0|0|0 1150073
4.8961 Guy De Backer Standard 6.74 33p 6|1|0|0|0 1150382
8.8384 John Thompson Open 3.96 35p 7|0|0|0|0 1150074
8.8608 Paul Courtney Open 3.95 35p 7|0|0|0|0 1149145
6.2382 Alex Florance Standard 5.29 33p 6|1|0|0|0 1149748
5.6261 Matthew Reed Production 5.51 31p 5|2|0|0|0 1149440
6.3395 Jay Palmones Open 4.89 31p 5|2|0|0|0 1149143
10.6707 Alex Cox Standard 3.28 35p 7|0|0|0|0 1150076
6.2147 Pete Thornton Standard 5.31 33p 6|1|0|0|0 1149441
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149144
0.8415 Milan Koria Production 7.13 6p 4|2|0|1|1 1150384
8.8832 Steve Taylor Open 3.94 35p 7|0|0|0|0 1149442
6.3177 Jon Cull Open 5.54 35p 7|0|0|0|0 1149444
9.3656 Kenny Lam Open 3.31 31p 5|2|0|0|0 1150386
4.9914 Robert Forbes Standard 5.81 29p 4|3|0|0|0 1149749
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149448
4.8175 Barrie Stewart Standard 6.85 33p 6|1|0|0|0 1149446
7.8125 Darryl Smith Standard 4.48 35p 7|0|0|0|0 1150062
4.6283 Danny Yau Open 7.13 33p 6|1|0|0|0 1150388
5.1322 Trevor Sinclair Open 6.43 33p 6|1|0|0|0 1149431
8.4375 Ka-Kit Li Standard 3.20 27p 4|2|1|0|0 1150390
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150063
4.8523 Marianne Gundayao Open 4.74 23p 6|1|0|0|1 1150372
3.8532 Dawn Harding Standard 5.45 21p 5|2|0|0|1 1149750
5.5380 Mark Van Den Bosch Open 6.32 35p 7|0|0|0|0 1149434
2.9851 Susan Howard Standard 4.69 14p 4|1|1|1|0 1149751
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149447
6.7757 Jonathan Lake Standard 4.28 29p 4|3|0|0|0 1149147
4.0741 Adam Lake Standard 8.10 33p 6|1|0|0|0 1149148
4.5330 Philbert So Standard 7.28 33p 6|1|0|0|0 1150064
6.9444 Rommel Almanza Open 5.04 35p 7|0|0|0|0 1149753
6.3752 Kiko Almanza Standard 5.49 35p 7|0|0|0|0 1149739
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149149
3.7759 Ronnie Graham Standard 8.21 31p 5|2|0|0|0 1150373
5.3265 Relly Agduyeng Open 5.82 31p 5|2|0|0|0 1150065
4.2836 Dave Rossiter Standard 6.77 29p 4|3|0|0|0 1150375
7.8014 Mario Chan Open 4.23 33p 6|1|0|0|0 1149150
3.6785 Dawn Williams Open 7.34 27p 5|0|2|0|0 1149740
6.9042 Luke Williams Open 4.49 31p 5|2|0|0|0 1149741
6.7538 James Smith Standard 4.59 31p 5|2|0|0|0 1150067
3.6298 Jon Oster-Ritter Classic 5.51 20p 6|0|0|1|0 1150068
5.2392 Laurent Christophe Cheron Production 4.39 23p 6|1|0|0|1 1150376
5.1071 Michael Gutierrez Standard 6.07 31p 5|2|0|0|0 1150378
5.7096 Misty Manley Standard 6.13 35p 7|0|0|0|0 1149151
0.3937 Anthony Siu Open 5.08 2p 4|0|2|1|1 1149435
7.7093 Matt Liddy Standard 4.54 35p 7|0|0|0|0 1149743
7.2917 Eluned Pritchard Standard 4.80 35p 7|0|0|0|0 1149436
4.0049 Joseph Reynolds Open 8.24 33p 6|1|0|0|0 1149437
10.6061 Justin Cooper Open 3.30 35p 7|0|0|0|0 1149140
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149141
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149142
6.0000 Richelle Cheron Open 5.50 33p 6|1|0|0|0 1150380
6.4695 Constantine Christophi Standard 5.41 35p 7|0|0|0|0 1149744
4.4410 Peter Marsden Standard 6.53 29p 4|3|0|0|0 1149745
8. Point Break
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
3.8439 Paul Van Den Bosch Open 17.17 66p 12|2|0|0|0 1149158
4.9927 Matthew Wyborn Open 13.62 68p 13|1|0|0|0 1150178
3.9925 Norman Humphries Open 16.03 64p 11|3|0|0|0 1149819
3.6525 Tim Wyborn Open 18.07 66p 12|2|0|0|0 1150182
3.0246 Aryan Alipour Standard 21.16 64p 11|3|0|0|0 1150183
1.1302 Stephen Birtwhistle Standard 23.89 27p 10|2|1|1|2 1150497
3.8331 Alasdair Mustard Standard 17.74 68p 13|1|0|0|0 1150184
1.8717 Guy De Backer Standard 26.18 49p 11|1|1|1|0 1150498
3.6345 John Thompson Open 19.26 70p 14|0|0|0|0 1150185
3.4904 Paul Courtney Open 17.19 60p 10|3|1|0|0 1149156
2.2727 Alex Florance Standard 27.28 62p 10|4|0|0|0 1149820
2.7804 Matthew Reed Production 20.86 58p 9|4|1|0|0 1149527
3.7111 Jay Palmones Open 15.09 56p 12|2|0|0|1 1149154
2.8157 Alex Cox Standard 24.15 68p 13|1|0|0|0 1150189
2.1622 Pete Thornton Standard 29.60 64p 12|1|1|0|0 1149530
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149155
0.7885 Milan Koria Production 44.39 35p 13|0|0|1|2 1150500
2.9426 Steve Taylor Open 21.07 62p 11|2|1|0|0 1149532
4.7587 Jon Cull Open 14.71 70p 14|0|0|0|0 1149533
2.3949 Kenny Lam Open 18.79 45p 13|0|0|1|1 1150501
0.5716 Robert Forbes Standard 34.99 20p 12|0|0|2|2 1149821
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149535
2.2603 Barrie Stewart Standard 27.43 62p 11|2|1|0|0 1149536
1.9452 Darryl Smith Standard 33.93 66p 12|2|0|0|0 1150190
3.4130 Danny Yau Open 20.51 70p 14|0|0|0|0 1150503
1.7881 Trevor Sinclair Open 29.64 53p 12|1|0|1|0 1149538
2.8432 Ka-Kit Li Standard 22.51 64p 11|3|0|0|0 1150504
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150171
2.2809 Marianne Gundayao Open 22.36 51p 11|2|0|1|0 1150506
1.1768 Dawn Harding Standard 39.94 47p 10|2|1|1|0 1149822
2.4664 Mark Van Den Bosch Open 27.57 68p 13|1|0|0|0 1149519
1.2017 Susan Howard Standard 27.46 33p 12|1|0|1|1 1149823
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149520
3.3827 Jonathan Lake Standard 18.92 64p 11|3|0|0|0 1149159
0.8337 Adam Lake Standard 40.78 34p 11|3|0|0|3 1149160
2.3223 Philbert So Standard 21.10 49p 10|3|0|1|0 1150173
1.6089 Rommel Almanza Open 36.05 58p 13|1|0|0|1 1149824
1.1643 Kiko Almanza Standard 30.06 35p 13|0|0|1|2 1149826
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149161
1.6280 Ronnie Graham Standard 40.54 66p 12|2|0|0|0 1150487
2.7753 Relly Agduyeng Open 22.34 62p 11|2|1|0|0 1150175
0.9851 Dave Rossiter Standard 45.68 45p 9|3|1|1|0 1150489
4.4000 Mario Chan Open 15.00 66p 12|2|0|0|0 1149162
1.1124 Dawn Williams Open 44.05 49p 11|1|1|1|0 1149813
3.1621 Luke Williams Open 17.71 56p 12|2|0|0|1 1149814
0.0942 James Smith Standard 42.47 4p 9|3|0|2|2 1150176
1.6141 Jon Oster-Ritter Classic 39.65 64p 11|3|0|0|0 1150177
1.8006 Laurent Christophe Cheron Production 28.88 52p 11|2|1|0|0 1150491
0.2102 Michael Gutierrez Standard 28.55 6p 10|2|0|2|3 1150493
2.7665 Misty Manley Standard 24.58 68p 13|1|0|0|0 1149163
0.0000 Anthony Siu Open 32.32 0p 10|1|0|3|4 1149522
4.3312 Matt Liddy Standard 15.70 68p 13|1|0|0|0 1149816
3.2512 Eluned Pritchard Standard 20.30 66p 12|2|0|0|0 1149523
1.2517 Joseph Reynolds Open 52.73 66p 12|2|0|0|0 1149524
5.2510 Justin Cooper Open 12.95 68p 13|1|0|0|0 1149152
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149153
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149157
2.6734 Richelle Cheron Open 23.94 64p 11|3|0|0|0 1150495
1.7107 Constantine Christophi Standard 32.15 55p 13|0|0|1|0 1149817
0.7105 Peter Marsden Standard 60.52 43p 9|2|2|1|0 1149818
9. Legs 11
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
6.5000 Paul Van Den Bosch Open 16.00 104p 19|3|0|0|0 1149173
8.9710 Matthew Wyborn Open 11.37 102p 18|4|0|0|0 1150239
3.4845 Norman Humphries Open 18.08 63p 18|1|0|3|0 1149895
6.1988 Tim Wyborn Open 17.10 106p 20|2|0|0|0 1150242
6.6085 Aryan Alipour Standard 16.04 106p 20|2|0|0|0 1150243
3.1385 Stephen Birtwhistle Standard 25.49 80p 18|3|1|0|2 1150596
5.6075 Alasdair Mustard Standard 18.19 102p 18|4|0|0|0 1150246
4.0284 Guy De Backer Standard 25.32 102p 18|4|0|0|0 1150598
5.7605 John Thompson Open 15.45 89p 18|3|0|1|0 1150247
4.2706 Paul Courtney Open 20.84 89p 18|3|0|1|0 1149175
3.7324 Alex Florance Standard 20.63 77p 17|4|0|1|1 1149897
5.6779 Matthew Reed Production 17.26 98p 16|6|0|0|0 1149621
7.6987 Jay Palmones Open 11.95 92p 14|7|1|0|0 1149164
5.4939 Alex Cox Standard 17.11 94p 14|8|0|0|0 1150250
3.7919 Pete Thornton Standard 24.79 94p 15|6|1|0|0 1149624
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149168
3.1050 Milan Koria Production 29.63 92p 13|9|0|0|0 1150601
6.5660 Steve Taylor Open 15.23 100p 17|5|0|0|0 1149626
0.5279 Jon Cull Open 62.51 33p 18|1|0|3|0 1149628
2.8595 Kenny Lam Open 24.13 69p 13|8|0|1|1 1150608
3.3504 Robert Forbes Standard 29.25 98p 17|4|1|0|0 1149900
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149633
3.0316 Barrie Stewart Standard 23.42 71p 19|2|0|1|2 1149636
4.7069 Darryl Smith Standard 22.52 106p 20|2|0|0|0 1150252
5.5699 Danny Yau Open 19.39 108p 21|1|0|0|0 1150610
3.0941 Trevor Sinclair Open 24.24 75p 16|5|0|1|1 1149638
4.9035 Ka-Kit Li Standard 19.17 94p 19|3|0|0|1 1150614
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150254
4.0176 Marianne Gundayao Open 18.17 73p 16|4|1|1|1 1150616
3.3076 Dawn Harding Standard 27.21 90p 14|6|2|0|0 1149903
4.9751 Mark Van Den Bosch Open 20.10 100p 18|3|1|0|0 1149641
0.8619 Susan Howard Standard 45.25 39p 12|6|1|3|1 1149906
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149612
5.6491 Jonathan Lake Standard 18.41 104p 19|3|0|0|0 1149174
3.0911 Adam Lake Standard 24.91 77p 13|7|1|1|0 1149169
4.7439 Philbert So Standard 18.55 88p 12|9|1|0|0 1150233
3.6632 Rommel Almanza Open 23.75 87p 17|4|0|1|0 1149908
4.1131 Kiko Almanza Standard 23.34 96p 16|5|1|0|0 1149912
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149170
3.4471 Ronnie Graham Standard 30.17 104p 19|3|0|0|0 1150619
3.2596 Relly Agduyeng Open 24.85 81p 15|5|1|1|0 1150234
2.5282 Dave Rossiter Standard 37.18 94p 14|8|0|0|0 1150583
6.6625 Mario Chan Open 15.91 106p 20|2|0|0|0 1149171
2.0396 Dawn Williams Open 32.85 67p 14|5|2|1|1 1149915
5.1333 Luke Williams Open 20.26 104p 19|3|0|0|0 1149885
3.7299 James Smith Standard 21.18 79p 18|3|0|1|1 1150236
0.0000 Jon Oster-Ritter Classic 3.28 0p 1|0|0|21|0 1150238
2.6567 Laurent Christophe Cheron Production 24.09 64p 12|7|3|0|2 1150585
3.9660 Michael Gutierrez Standard 21.18 84p 16|4|2|0|1 1150587
3.3365 Misty Manley Standard 31.77 106p 20|2|0|0|0 1149172
1.3919 Anthony Siu Open 18.68 26p 12|5|1|4|1 1149613
6.0159 Matt Liddy Standard 17.62 106p 20|2|0|0|0 1149887
3.0394 Eluned Pritchard Standard 20.07 61p 11|8|2|1|1 1149616
4.2553 Joseph Reynolds Open 24.44 104p 19|3|0|0|0 1149618
9.1775 Justin Cooper Open 11.55 106p 20|2|0|0|0 1149165
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149166
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149167
3.3719 Richelle Cheron Open 20.76 70p 15|5|0|2|0 1150590
3.5926 Constantine Christophi Standard 25.33 91p 19|2|0|1|0 1149891
0.3740 Peter Marsden Standard 45.45 17p 14|2|1|5|1 1149893
10. Like a pro
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
2.3810 Paul Van Den Bosch Open 6.72 16p 5|0|1|1|0 1149186
7.6543 Matthew Wyborn Open 4.05 31p 5|2|0|0|0 1150416
7.2600 Norman Humphries Open 4.27 31p 5|2|0|0|0 1149478
8.2667 Tim Wyborn Open 3.75 31p 6|0|1|0|0 1150418
5.6420 Aryan Alipour Standard 5.14 29p 5|1|1|0|0 1150419
0.7837 Stephen Birtwhistle Standard 6.38 5p 5|0|0|2|0 1150262
7.6733 Alasdair Mustard Standard 4.04 31p 6|0|1|0|0 1150420
3.8846 Guy De Backer Standard 9.01 35p 7|0|0|0|0 1150265
5.2800 John Thompson Open 6.25 33p 6|1|0|0|0 1150421
5.5732 Paul Courtney Open 6.28 35p 7|0|0|0|0 1149189
3.5294 Alex Florance Standard 5.10 18p 5|1|0|1|0 1149479
4.4543 Matthew Reed Production 4.49 20p 6|0|0|1|0 1149772
3.4115 Jay Palmones Open 4.69 16p 5|0|1|1|0 1149181
6.4877 Alex Cox Standard 4.47 29p 5|1|1|0|0 1150422
3.2206 Pete Thornton Standard 6.21 20p 6|0|0|1|0 1149773
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149184
2.5601 Milan Koria Production 12.89 33p 6|1|0|0|0 1150266
4.8438 Steve Taylor Open 6.40 31p 5|2|0|0|0 1149774
3.9409 Jon Cull Open 4.06 16p 5|0|1|1|0 1149775
6.6667 Kenny Lam Open 4.35 29p 5|1|1|0|0 1150268
0.9009 Robert Forbes Standard 5.55 5p 5|0|0|2|0 1149481
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149777
3.2321 Barrie Stewart Standard 10.21 33p 6|1|0|0|0 1149778
4.5455 Darryl Smith Standard 6.38 29p 5|1|1|0|0 1150423
5.2083 Danny Yau Open 3.84 20p 6|0|0|1|0 1150269
2.7804 Trevor Sinclair Open 10.43 29p 5|1|1|0|0 1149779
4.1096 Ka-Kit Li Standard 6.57 27p 5|0|2|0|0 1150272
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150424
3.2520 Marianne Gundayao Open 6.15 20p 6|0|0|1|0 1150273
4.9919 Dawn Harding Standard 6.21 31p 5|2|0|0|0 1149482
5.2800 Mark Van Den Bosch Open 6.25 33p 6|1|0|0|0 1149780
1.9890 Susan Howard Standard 9.05 18p 5|1|0|1|0 1149485
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149781
3.5921 Jonathan Lake Standard 8.63 31p 6|0|1|0|0 1149187
1.2214 Adam Lake Standard 13.10 16p 5|0|1|1|0 1149185
5.6218 Philbert So Standard 5.87 33p 6|1|0|0|0 1150425
3.6047 Rommel Almanza Open 8.60 31p 5|2|0|0|0 1149488
1.6410 Kiko Almanza Standard 9.75 16p 5|0|1|1|0 1149489
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149188
3.4910 Ronnie Graham Standard 8.88 31p 5|2|0|0|0 1150276
4.3873 Relly Agduyeng Open 6.61 29p 5|1|1|0|0 1150412
3.2621 Dave Rossiter Standard 8.89 29p 5|1|1|0|0 1150277
5.7514 Mario Chan Open 5.39 31p 6|0|1|0|0 1149190
2.4276 Dawn Williams Open 12.77 31p 6|0|1|0|0 1149490
2.8169 Luke Williams Open 6.39 18p 5|1|0|1|0 1149492
4.0943 James Smith Standard 8.06 33p 6|1|0|0|0 1150413
2.7603 Jon Oster-Ritter Classic 12.68 35p 7|0|0|0|0 1150415
2.4839 Laurent Christophe Cheron Production 10.87 27p 5|0|2|0|0 1150257
4.4410 Michael Gutierrez Standard 6.53 29p 5|1|1|0|0 1150258
4.3939 Misty Manley Standard 6.60 29p 5|1|1|0|0 1149191
2.4883 Anthony Siu Open 6.43 16p 5|0|1|1|0 1149768
5.2381 Matt Liddy Standard 6.30 33p 6|1|0|0|0 1149474
4.4615 Eluned Pritchard Standard 6.50 29p 5|1|1|0|0 1149770
2.2472 Joseph Reynolds Open 8.90 20p 6|0|0|1|0 1149771
4.9206 Justin Cooper Open 6.30 31p 6|0|1|0|0 1149192
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149182
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149183
3.2658 Richelle Cheron Open 8.88 29p 5|1|1|0|0 1150259
2.9586 Constantine Christophi Standard 6.76 20p 6|0|0|1|0 1149475
1.7544 Peter Marsden Standard 9.12 16p 4|2|0|1|0 1149477
11. 3 x 3 x 3
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
4.7120 Paul Van Den Bosch Open 9.55 45p 9|0|0|0|0 1149199
7.1667 Matthew Wyborn Open 6.00 43p 8|1|0|0|0 1150435
3.9474 Norman Humphries Open 9.88 39p 7|1|1|0|0 1149548
4.6237 Tim Wyborn Open 9.30 43p 8|1|0|0|0 1150438
3.7197 Aryan Alipour Standard 11.56 43p 8|1|0|0|0 1150440
3.2477 Stephen Birtwhistle Standard 13.24 43p 8|1|0|0|0 1150283
5.1250 Alasdair Mustard Standard 8.00 41p 7|2|0|0|0 1150442
2.4981 Guy De Backer Standard 13.21 33p 8|1|0|0|1 1150285
4.8913 John Thompson Open 9.20 45p 9|0|0|0|0 1150443
4.4910 Paul Courtney Open 10.02 45p 9|0|0|0|0 1149195
5.1963 Alex Florance Standard 8.66 45p 9|0|0|0|0 1149550
3.3469 Matthew Reed Production 9.86 33p 8|1|0|0|1 1149756
3.3940 Jay Palmones Open 12.08 41p 7|2|0|0|0 1149193
5.9367 Alex Cox Standard 7.58 45p 9|0|0|0|0 1150444
2.2787 Pete Thornton Standard 11.41 26p 7|0|1|1|0 1149757
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 9|0|0|0|0 1149194
1.7226 Milan Koria Production 22.64 39p 6|3|0|0|0 1150287
4.1879 Steve Taylor Open 9.79 41p 7|2|0|0|0 1149758
5.0000 Jon Cull Open 9.00 45p 9|0|0|0|0 1149760
3.3259 Kenny Lam Open 9.02 30p 8|0|0|1|0 1150288
2.7977 Robert Forbes Standard 15.37 43p 8|1|0|0|0 1149551
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149761
3.7190 Barrie Stewart Standard 12.10 45p 9|0|0|0|0 1149762
1.9102 Darryl Smith Standard 10.47 20p 8|0|0|1|1 1150446
4.2406 Danny Yau Open 10.14 43p 8|1|0|0|0 1150289
2.5063 Trevor Sinclair Open 11.97 30p 8|0|0|1|0 1149763
4.6587 Ka-Kit Li Standard 9.23 43p 8|1|0|0|0 1150290
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150447
3.2748 Marianne Gundayao Open 12.52 41p 7|2|0|0|0 1150292
2.9204 Dawn Harding Standard 11.30 33p 8|1|0|0|1 1149554
3.8007 Mark Van Den Bosch Open 11.84 45p 9|0|0|0|0 1149764
2.4471 Susan Howard Standard 15.12 37p 5|4|0|0|0 1149556
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149765
2.8571 Jonathan Lake Standard 9.10 26p 6|2|0|1|0 1149200
1.4868 Adam Lake Standard 20.85 31p 7|2|0|0|1 1149202
2.3831 Philbert So Standard 10.91 26p 6|2|0|1|0 1150449
4.2312 Rommel Almanza Open 9.69 41p 7|2|0|0|0 1149557
3.5350 Kiko Almanza Standard 12.73 45p 9|0|0|0|0 1149558
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149201
2.1883 Ronnie Graham Standard 19.65 43p 8|1|0|0|0 1150293
3.6973 Relly Agduyeng Open 11.63 43p 8|1|0|0|0 1150451
2.8571 Dave Rossiter Standard 12.95 37p 6|2|1|0|0 1150294
4.8966 Mario Chan Open 9.19 45p 9|0|0|0|0 1149204
1.2585 Dawn Williams Open 20.66 26p 6|2|0|1|0 1149560
5.3828 Luke Williams Open 8.36 45p 9|0|0|0|0 1149561
3.1811 James Smith Standard 12.26 39p 6|3|0|0|0 1150431
2.7206 Jon Oster-Ritter Classic 15.07 41p 7|2|0|0|0 1150434
2.4034 Laurent Christophe Cheron Production 11.65 28p 7|1|0|1|0 1150295
3.5871 Michael Gutierrez Standard 11.43 41p 7|2|0|0|0 1150279
3.5971 Misty Manley Standard 12.51 45p 9|0|0|0|0 1149203
3.2154 Anthony Siu Open 9.33 30p 8|0|0|1|0 1149767
4.3897 Matt Liddy Standard 9.34 41p 7|2|0|0|0 1149563
3.2072 Eluned Pritchard Standard 12.16 39p 6|3|0|0|0 1149754
2.3375 Joseph Reynolds Open 17.54 41p 7|2|0|0|0 1149755
4.8491 Justin Cooper Open 9.28 45p 9|0|0|0|0 1149196
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149197
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149198
3.5537 Richelle Cheron Open 12.10 43p 8|1|0|0|0 1150281
3.1442 Constantine Christophi Standard 13.04 41p 7|2|0|0|0 1149543
0.6958 Peter Marsden Standard 20.12 14p 5|3|0|1|1 1149545
12. Mind the gap
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
3.5441 Paul Van Den Bosch Open 39.22 139p 26|3|0|0|0 1149211
3.4257 Matthew Wyborn Open 41.16 141p 27|2|0|0|0 1150514
3.6772 Norman Humphries Open 37.80 139p 26|3|0|0|0 1149699
5.9451 Tim Wyborn Open 24.39 145p 29|0|0|0|0 1150515
2.7278 Aryan Alipour Standard 37.76 103p 26|1|0|2|0 1150516
2.2877 Stephen Birtwhistle Standard 59.01 135p 24|5|0|0|0 1150325
4.5096 Alasdair Mustard Standard 31.71 143p 28|1|0|0|0 1150517
2.9891 Guy De Backer Standard 47.84 143p 28|1|0|0|0 1150327
5.3152 John Thompson Open 27.28 145p 29|0|0|0|0 1150518
4.9370 Paul Courtney Open 29.37 145p 29|0|0|0|0 1149209
3.0097 Alex Florance Standard 44.19 133p 23|6|0|0|0 1149700
4.5423 Matthew Reed Production 28.40 129p 23|4|2|0|0 1149855
3.8031 Jay Palmones Open 29.45 112p 20|7|1|1|0 1149205
4.2513 Alex Cox Standard 26.58 113p 26|1|0|2|0 1150519
3.3629 Pete Thornton Standard 38.36 129p 21|8|0|0|0 1149857
0.0000 Scott Jewers Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149206
1.8480 Milan Koria Production 77.38 143p 28|1|0|0|0 1150329
3.4881 Steve Taylor Open 39.85 139p 26|3|0|0|0 1149860
4.5658 Jon Cull Open 31.32 143p 28|1|0|0|0 1149862
4.3831 Kenny Lam Open 30.80 135p 25|3|1|0|0 1150330
2.6274 Robert Forbes Standard 50.62 133p 23|6|0|0|0 1149702
0.0000 Gary Dyer Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149863
2.6057 Barrie Stewart Standard 54.88 143p 28|1|0|0|0 1149866
3.0419 Darryl Smith Standard 47.01 143p 28|1|0|0|0 1150520
3.5619 Danny Yau Open 33.69 120p 28|0|0|1|0 1150332
1.6383 Trevor Sinclair Open 61.65 101p 25|2|0|2|0 1149868
5.1992 Ka-Kit Li Standard 26.35 137p 25|4|0|0|0 1150335
0.0000 Lottie Thompson Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1150521
3.7921 Marianne Gundayao Open 37.71 143p 28|1|0|0|0 1150337
2.8808 Dawn Harding Standard 48.25 139p 26|3|0|0|0 1149704
2.8376 Mark Van Den Bosch Open 49.69 141p 27|2|0|0|0 1149871
2.0933 Susan Howard Standard 56.37 118p 23|4|1|1|0 1149705
0.0000 Ian Gatherum Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149873
3.9858 Jonathan Lake Standard 33.87 135p 25|3|1|0|0 1149213
1.4026 Adam Lake Standard 93.40 131p 24|3|2|0|0 1149214
3.8879 Philbert So Standard 33.18 129p 23|4|2|0|0 1150522
3.1987 Rommel Almanza Open 36.89 118p 22|6|0|1|0 1149707
3.1160 Kiko Almanza Standard 45.25 141p 27|2|0|0|0 1149708
0.0000 Panos Pitrakou Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149212
1.6452 Ronnie Graham Standard 86.92 143p 28|1|0|0|0 1150339
3.9904 Relly Agduyeng Open 29.07 116p 26|2|0|1|0 1150523
1.4435 Dave Rossiter Standard 74.82 108p 23|4|1|1|0 1150342
5.5319 Mario Chan Open 25.85 143p 28|1|0|0|0 1149215
3.0489 Dawn Williams Open 42.31 129p 23|4|2|0|0 1149710
4.6707 Luke Williams Open 29.76 139p 26|3|0|0|0 1149712
4.5155 James Smith Standard 30.34 137p 26|2|1|0|0 1150524
2.3941 Jon Oster-Ritter Classic 59.73 143p 28|1|0|0|0 1150513
3.0681 Laurent Christophe Cheron Production 47.26 145p 29|0|0|0|0 1150344
4.0893 Michael Gutierrez Standard 34.48 141p 27|2|0|0|0 1150347
3.1057 Misty Manley Standard 40.57 126p 26|2|0|1|0 1149216
2.2558 Anthony Siu Open 56.30 127p 20|9|0|0|0 1149875
4.8487 Matt Liddy Standard 29.08 141p 27|2|0|0|0 1149714
2.7237 Eluned Pritchard Standard 48.83 133p 24|4|1|0|0 1149879
1.9127 Joseph Reynolds Open 53.85 103p 26|1|0|2|0 1149852
4.4081 Justin Cooper Open 32.44 143p 28|1|0|0|0 1149210
0.0000 David J Ashcroft Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149207
0.0000 Harrison Courtney Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 1149208
2.2015 Richelle Cheron Open 63.14 139p 26|3|0|0|0 1150322
3.8843 Constantine Christophi Standard 36.30 141p 27|2|0|0|0 1149715
0.4801 Peter Marsden Standard 74.98 36p 18|5|1|5|0 1149697

Last result: April 8, 2020, 2:46 a.m.

show/hide instructions show/hide settings return

Select stages

Show X Top shooters

Enter some text on how to use this feature !!!