Competitor statistics

#. First name Last name Match
Score
PD PROC HNT FTN FTDR DIV CAT CLS
1. Glen Vanorman 136.10 31 0 1 0 0 SSP S UN
2. Allen Spencer 101.93 17 0 0 0 0 ESP - MM
3. Dan Stegehuis 132.58 43 0 2 0 0 ESP - UN
5. Jesse Ashley 160.27 30 0 0 0 0 ESP S S UN
6. Boyd Freeman 183.40 65 0 2 0 0 SSP - UN
7. Kirk Nygren 170.29 51 0 2 0 0 SSP - UN
8. James Lund 125.04 31 0 1 0 0 ESP S S UN
9. Mike Moelker 103.07 25 0 0 0 0 SSP - UN
10. Paul Sturgill 124.59 52 0 0 0 0 SSP - UN
11. Terry Bowen 143.84 84 0 0 0 0 SSP - UN
12. Dan Olson 112.61 29 0 0 0 0 SSP - UN
13. Phil Cull 232.93 46 5 0 0 0 SSP S S UN
14. Andrew Schlosser 108.05 24 0 0 0 0 SSP - UN
15. Terry A. King 130.67 35 1 0 0 0 SSP S S UN
16. Robert Hann 203.67 36 1 0 0 0 ESP S S MM
17. Jack Vanoeveren 140.28 28 0 1 0 0 SSP S S UN
18. Andrew Petersen 177.49 23 1 1 0 0 SSP - UN
20. Dan Keur 103.06 13 0 0 0 0 SSP - SS
21. Kevin Timmerman 194.16 100 1 0 0 0 SSP - UN
22. Kevin Gunnink 162.60 56 1 0 0 0 SSP - NV
23. Brandon Gunnink 157.60 69 2 1 0 0 SSP - NV
24. Bob Gillesse 178.19 49 0 0 0 0 SSP S S UN
26. Al Gunther 114.38 14 0 1 0 0 ESP - UN
27. Ed Mienko 181.98 49 0 1 0 0 SSP S UN
28. David Tofel 162.96 46 1 0 0 0 SSP - UN
29. Ed Henson 178.20 81 0 0 0 0 CDP S UN
31. Steven Fenske 191.42 83 0 0 0 0 SSP - UN
33. Christine Rivers 117.70 31 0 1 0 0 SSP S SS
34. Rick Chaffee 112.60 10 0 0 0 0 SSP S S SS
35. Dan Ostermann 149.73 47 0 0 0 0 SSP S S UN
36. Kreg Meyer 175.85 59 0 1 0 0 CCP - UN
37. Blake Trutsch 124.27 41 0 0 0 0 CCP - UN
38. Jim Cavanaugh 185.01 30 0 1 0 0 CCP - UN
39. Luke Brown 129.78 58 0 0 0 0 SSP - UN
40. Michael Garcia 154.04 30 0 1 0 0 SSP - UN
41. Tom Chrisman 117.56 16 0 0 0 0 ESP - UN
43. Dave Keur 152.21 43 0 1 0 0 SSP - SS
44. James Kotecki 260.23 130 0 0 0 0 SSP S UN
45. Korey Espinoza 182.51 72 0 1 0 0 SSP - UN
49. Eric Lindstrom 189.80 73 0 0 0 0 CCP S NV
50. Tim Molnar 122.65 49 1 0 0 0 SSP - UN
51. Jeff Timmerman 93.06 11 0 0 0 0 SSP - UN
52. Rick Siner 99999.99 0 0 0 0 0 SSP - UN

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header